محمودزاده باقری

وبلاگ مهندس محمود زاده باقری

جبران باردرسیستم های توزیع توان الکتریکی بااستفاده از روش نمونه برداری لحظه
نویسنده : محمود زاده باقری - ساعت ۱٢:٥٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٥/٢
 

سیستم های توزیع توان الکتریکی بخش عمده ازسرمایه گذاری را درصنعت برق به خوداختصاص می دهندولذاازاهمیت خاصی برخوردارمی باشند. سیستم توزیع توان الکتریکی آن قسمت ازسیستم الکتریکی است که کلیه مشترکین رابه منبع قدرت بزرگ متصل می کند، دلیل اصلی به وجودآمدن سیستم قدرت الکتریکی بارها هستند.توزیع باربایدبه گونه ای باشدکه بتواندبه طورقابل قبولی بدون فیدر ، سرویس دهی شود. این مقاله یک روشی رابرای کنترل وتصحیح ضریب توان جریانهای نامتعادل در سیستم های قدرت الکتریکی توصیف می کند. دراین مقاله بارسه فازنامتعادل راباضریب توان        پس فازدرنظرگرفته وبااستفاده ازجبران کننده ایده ال آن رامتعادل نموده وضریب توان آن رابرابرواحد می سازیم.دراین روش جبرانسازی براساس ضریب های مختلف توان  وتعین سوسپتانس های جبران کننده براساس مقادیرلحظه ای جریانهای بار می باشد. نتایج  شبیه سازی درحوزه زمان بااستفاده از نرم افزارMATLAB-SIMULINK بدست آمده است .


 
 
موتورهایDC بدون جاروبک
نویسنده : محمود زاده باقری - ساعت ۱٢:٥٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٥/٢
 

موتورdcبدون جاروبک به عنوان یک موتور کنترل توان کم بطورگسترده به  کارمی رود.  این  موتور در واقع   یک  موتورdc  نمی باشد. بلکه یک ماشین سنکرون مغناطیس دائم است.هنگامی که این ماشین ازمنبعی تغذیه شودکه فرکانس آن باسرعت رتورماشین همواره برابر باشدبه یک موتورdcبدون جاروبک تبدیل می گردد.استفاده ازنامdc نه به این خاطراست که شبیه یک موتورdcمی باشد.بلکه به خاطر آن است که مشخصات عملکرد آن شبیه موتورdcشنت با جریان میدان ثابت می باشد. این سیستم دارای ظاهرفیزیکی شبیه یک ماشین سنکرون سه فاز مغناطیس دائم است.این ماشین عمومااز یک اینورتر شش پالسه تغذیه می شود.که یک ولتاژثابت را به ولتاژهای سه فازبا فرکانس متناظربا سرعت  لحظه ای رتور  تبدیل می کند. ترکیب  اینورتر  - ماشین دارای مشخصه های پایانه وخروجی شبیه به موتورdcشنت است.کنترل سرعت دراین موتور بامدولاسیون پهنای پالسPWMولتاژهای فازانجام می شودکه بصورت متناوب ولتاژهای فازبه صفرسوئیچ می شوند


 
 
بررسی جبران افت ولتاژ (SAG) درسیستم های قدرت الکتریکی با DVR
نویسنده : محمود زاده باقری - ساعت ۱٢:٤٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٥/٢
 

بخاطر وجود بارهای حساس و متنوع و پیچیده بودن شبکه‌های توزیع امروزی، بهبود کیفیت توان(برق) در سیستم های توزیع جایگاه خاصی پیدا کرده است. کیفیت توان تاثیر بسزایی بر تجهیزات ارتباطی با تکنولوژی بالا،کنترل پیشرفته ،اتوماسیون وغیره دارد ، به عنوان مثال افت ولتاژ می تواند تاثیر نامطلوبی بر ساخت و تولید نیمه هادی ها داشته باشدو ضررهای اقتصادی زیادی را به بارآورد . مشکلات کیفیت توان شامل افت ها ، وقفه های گذرا و سایر اعوجاج های شکل موج های سینوسی می باشد . لذا برای بهبود کیفیت توان راهکارهای متعددی وجود دارد که یکی از آنها بکارگیری تکنولوژی الکترونیک قدرت در قالب ادوات Custom Power می‌باشد.یکی از این ادوات که بصورت سری به شبکه‌های توزیع متصل می‌گردد و با تزریق ولتاژ به شبکه، میزان دامنه و فاز ولتاژ دو سر بار را کنترل می‌کند DVR  می باشد. DVR یک وسیله الکترونیک قدرت می باشدکه جهت جبران افت ولتاژ از طریق تزریق ولتاژ سه فاز بصورت سری وسنکرون با ولتاژشبکه توزیع بکار می رود.

 

 


 
 
STATCOMدرسیستم های قدرت الکتریکی
نویسنده : محمود زاده باقری - ساعت ۱٢:٤٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٥/٢
 

تقاضای روبه افزایش برای انتقال قدرت،نبودبرنامه ریزی درازمدت درگذشته ونیازبه دسترسی آزادمراکزتولیدانرژی،  کمپانی هاومشتریان مربوطه رابه سمت مسیری سوق دادکه بتوانندبااستفاده ازآن خطوط انتقال acموجودراباهدف افزایش بهره بری وحصول اطمینان ازکیفیت بالا اصلاح نموده درنهایت خطوطacانعطاف پذیری دراختیارداشته باشد.ادواتfacts یک تکنولوژی پیشرفته برای تسکین بخش عمده ای ازمشکلات موجوداست.هرچند نمی تواندهمه آنهارامرتفع سازد.تکنولوژی factsاین فرصت رافراهم می آوردتادرصدکارایی و ظرفیت خطوطacقدیمی وهمینطورکنترل توان آنهاتاحدخطوط جدیدوبه روزشده ترقی داشته باشند.امکان کنترل جریان ودرنتیجه توان عبوری ازیک خط افزایش بالقوه ای درظرفیت خطوط موجودفراهم می آورد.این فرصت هاناشی ازتوانایی کنترلرهای factsدرکنترل پارامترهای مرتبط به همی است که برعملکردسیستم های انتقال حاکم هستند.که این پارامترها عبارتندازامپدانس سری وموازی وجریان تمایل طراحان و مهندسان برق بر آن است که در سیستم قدرت، ولتاژ در نقاط مختلف ثابت بوده، جریانها و ولتاژها متعادل و عاری از هارمونیک باشند. بعلاوه بنا به دلایل اقتتصادی و فنی     ضریب توان تا حد ممکن با حداقل هزینه در نقاط مختلف شبکه به یک نزدیک گردد. اما به دلیل اینکه شبکه قدرت یک سیستم گسترده متغیر با زمان می‌باشد، دستیابی به شرایط بالا بصورت ایده‌آل غیر ممکن می‌باشد، با کنترل توان راکتیو به نحو مناسب می‌توان شرایط اشاره شده را به طور نسبی به دست آورد. یکی از پیشرفته‌ترین وسایل کنترل توان راکتیو که در دو دهه اخیر به مدد پیشرفت ساخت ادوات نیمه‌هادی با توان بالا ارائه شده است،جبران کننده ایستای توان راکتیو (SVC) می‌باشد. این نوع جبران کننده‌ها در مقایسه با جبران کننده‌های دیگر مزایایی  نظیر قابلیت انعطاف بیشتر و سرعت پاسخ بالاتر دارد. یکی از آخرین انواع SVC، نوع اینورتری آن معروف به STATCOM در شبکه قدرت و   D-STATCOM‌ در شبکه توزیع می‌باشد. که نسبت به انواع SVC‌ها مزایایی مانند استفاده از حداقل عناصر ذخیره کننده انرژی، فضای کمتر مورد نیاز و سرعت بالاتر دارد.