محمودزاده باقری

وبلاگ مهندس محمود زاده باقری

» ۱۳٩۱/۱۱/۱۱ :: ۱۳٩۱/۱۱/۱۱
» بهبود کیفیت توان در شبکه های توزیع نیروی برق با استفاده از DVR :: ۱۳۸٩/۸/٢٥
» طراحی بخش کنترل وضعیت یک سیستم ترکیبی انرژی و کنترل وضعیت در مد گشتاور :: ۱۳۸٩/٦/۳
» طرح جدیدی از یک کنترل کننده تناسبی- فازی- ژنتیک، برای کنترل موتور جریان مستقیم :: ۱۳۸٩/٦/۳
» کنترل سرعت مقاوم فازی چند هدفه برای موتور جریان مستقیم :: ۱۳۸۸/۱٢/٩
» تحلیل فیلتر اکتیوقدرت سه فاز برای کاهش هارمونیک و جبران سازی توان راکتیو :: ۱۳۸۸/۱٢/٩
» کنترل بهینه نسبت جریان های نامی دو موتور الکتریکی DC هم محورشده بر اساسGA :: ۱۳۸۸/۱٢/٩
» ارزیابی قابلیت اطمینان در سیستمهای قدرت الکتریکی شامل ژنراتورهای توربین بادی :: ۱۳۸۸/۱٢/٩
» جایابی بهینه D-STATCOM در شبکه های توزیع برای کاهش تلفات با استفاده از الگوریتم :: ۱۳۸۸/۱٢/٩
» احداث نیروگاههای کوچک و تولید پراکنده برق :: ۱۳۸۸/۱٢/٩
» جبران باردرسیستم های توزیع توان الکتریکی بااستفاده از روش نمونه برداری لحظه :: ۱۳۸۸/٥/٢
» موتورهایDC بدون جاروبک :: ۱۳۸۸/٥/٢
» بررسی جبران افت ولتاژ (SAG) درسیستم های قدرت الکتریکی با DVR :: ۱۳۸۸/٥/٢
» STATCOMدرسیستم های قدرت الکتریکی :: ۱۳۸۸/٥/٢