محمودزاده باقری

وبلاگ مهندس محمود زاده باقری

موتورهایDC بدون جاروبک
نویسنده : محمود زاده باقری - ساعت ۱٢:٥٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٥/٢
 

موتورdcبدون جاروبک به عنوان یک موتور کنترل توان کم بطورگسترده به  کارمی رود.  این  موتور در واقع   یک  موتورdc  نمی باشد. بلکه یک ماشین سنکرون مغناطیس دائم است.هنگامی که این ماشین ازمنبعی تغذیه شودکه فرکانس آن باسرعت رتورماشین همواره برابر باشدبه یک موتورdcبدون جاروبک تبدیل می گردد.استفاده ازنامdc نه به این خاطراست که شبیه یک موتورdcمی باشد.بلکه به خاطر آن است که مشخصات عملکرد آن شبیه موتورdcشنت با جریان میدان ثابت می باشد. این سیستم دارای ظاهرفیزیکی شبیه یک ماشین سنکرون سه فاز مغناطیس دائم است.این ماشین عمومااز یک اینورتر شش پالسه تغذیه می شود.که یک ولتاژثابت را به ولتاژهای سه فازبا فرکانس متناظربا سرعت  لحظه ای رتور  تبدیل می کند. ترکیب  اینورتر  - ماشین دارای مشخصه های پایانه وخروجی شبیه به موتورdcشنت است.کنترل سرعت دراین موتور بامدولاسیون پهنای پالسPWMولتاژهای فازانجام می شودکه بصورت متناوب ولتاژهای فازبه صفرسوئیچ می شوند