کنترل بهینه نسبت جریان های نامی دو موتور الکتریکی DC هم محورشده بر اساسGA

چکیده - شناورهای زیرسطحی امروزه کاربردهای فراوانی درزمینه های تحقیقاتی، نظامی،تجاری وغیره دارندکه موفقیت یک شناورزیرسطحی درزمینه های فوق درگروسیستم محرک این وسایل می باشد. افزایش توان و بهبود راندمان سیستم محرک شناورهای زیرسطحی که از موتور های الکتریکی استفاده می کنند امکان افزایش توانایی وبرد این وسایل واجرای ماموریت های طولانی تررا به همراه دارد.که این کار با تزویج مکانیکی دوموتورالکتریکی جریان مستقیم مختلف میسرخواهدشد. یکی ازمسایل مربوط به این روش نحوه تقسیم مناسب توان باربین دوموتوراست که درراندمان سیستم نقش بسزایی دارد لذابه نحوی بایداین تقسیم باربین دوموتوربهینه گردد در این مقاله روشی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک ارائه شده که طی آن بهترین نسبت تقسیم بار برای دو موتور تعیین می گردد.

کلید واژه- کنترل بهینه، تقسیم توان بار ، الگوریتم ژنتیک (GA)، راندمان و برد سیستم محرک

/ 0 نظر / 16 بازدید