STATCOMدرسیستم های قدرت الکتریکی

تقاضای روبه افزایش برای انتقال قدرت،نبودبرنامه ریزی درازمدت درگذشته ونیازبه دسترسی آزادمراکزتولیدانرژی،  کمپانی هاومشتریان مربوطه رابه سمت مسیری سوق دادکه بتوانندبااستفاده ازآن خطوط انتقال acموجودراباهدف افزایش بهره بری وحصول اطمینان ازکیفیت بالا اصلاح نموده درنهایت خطوطacانعطاف پذیری دراختیارداشته باشد.ادواتfacts یک تکنولوژی پیشرفته برای تسکین بخش عمده ای ازمشکلات موجوداست.هرچند نمی تواندهمه آنهارامرتفع سازد.تکنولوژی factsاین فرصت رافراهم می آوردتادرصدکارایی و ظرفیت خطوطacقدیمی وهمینطورکنترل توان آنهاتاحدخطوط جدیدوبه روزشده ترقی داشته باشند.امکان کنترل جریان ودرنتیجه توان عبوری ازیک خط افزایش بالقوه ای درظرفیت خطوط موجودفراهم می آورد.این فرصت هاناشی ازتوانایی کنترلرهای factsدرکنترل پارامترهای مرتبط به همی است که برعملکردسیستم های انتقال حاکم هستند.که این پارامترها عبارتندازامپدانس سری وموازی وجریان تمایل طراحان ومهندسان برق بر آن است که در سیستم قدرت، ولتاژ در نقاط مختلف ثابت بوده، جریانها و ولتاژها متعادل و عاری از هارمونیک باشند. بعلاوه بنا به دلایل اقتتصادی و فنی     ضریب توان تا حد ممکن با حداقل هزینه در نقاط مختلف شبکه به یک نزدیک گردد. اما به دلیل اینکه شبکه قدرت یک سیستم گسترده متغیر با زمان می‌باشد، دستیابی به شرایط بالا بصورت ایده‌آل غیر ممکن می‌باشد، با کنترل توان راکتیو به نحو مناسب می‌توان شرایط اشاره شده را به طور نسبی به دست آورد. یکی از پیشرفته‌ترین وسایل کنترل توان راکتیو که در دو دهه اخیر به مدد پیشرفت ساخت ادوات نیمه‌هادی با توان بالا ارائه شده است،جبران کننده ایستای توان راکتیو (SVC) می‌باشد. این نوع جبران کننده‌ها در مقایسه با جبران کننده‌های دیگر مزایایی  نظیر قابلیت انعطاف بیشتر و سرعت پاسخ بالاتر دارد. یکی از آخرین انواع SVC، نوع اینورتری آن معروف به STATCOM در شبکه قدرت و   D-STATCOM‌ در شبکه توزیع می‌باشد.که نسبت به انواع SVC‌ها مزایایی مانند استفاده از حداقل عناصر ذخیره کننده انرژی، فضای کمتر مورد نیاز و سرعت بالاتر دارد.

/ 1 نظر / 11 بازدید
ناصر دهقانی

سلام خیلی خوب بود