طرح جدیدی از یک کنترل کننده تناسبی- فازی- ژنتیک، برای کنترل موتور جریان مستقیم

 

چکیده: در این مقاله یک کنترل کننده فازی- ژنتیک با گین تناسبی همراه با توابع عضویت متفاوت در ورودی و خروجی، برای کنترل سرعت موتور جریان مستقیم ارائه می شود. خصوصیات ویژه این کنترل کننده جدید با توجه به مقایسه عملکرد آن با کنترل کننده منطق فازی مرسوم جهت کنترل سرعت موتورجریان مستقیمنشان داده می شود. طرح این مقاله نسبت به مدلهای قبلی دارای برتری تصمیم گیری می باشد، که این برتری ها عبارتند از:  پیگردی سریع، خطای حالت دائمی صفر و قابلیت حذف اختلالات بار. در ادامه نتایج حاصل از طراحی این کنترل کننده فازی- ژنتیک جهت نمایش قابلیت آن ارائه شده است .

کلید واژه- موتور جریان مستقیم ، کنترل کننده تناسبی- فازی- ژنتیک ، کنترل کننده منطق فازی ، الگوریتم ژنتیک .

/ 0 نظر / 24 بازدید