تحلیل فیلتر اکتیوقدرت سه فاز برای کاهش هارمونیک و جبران سازی توان راکتیو

چکیده

امروزه مسئله کیفیت توان وکاهش اعوجاج شکل موج های ولتاژ وجریان درشبکه های قدرت به یکی ازمسائل بسیارمهم وبااهمیت تبدیل شده است. فیلترهای اکتیو درشبکه های توزیع نامتعادل برای متعادل سازی بار،بهبودضریب توان وحذف هارمونیک های جریان به کارمی رود.دراین مقاله یک روش جدیدکنترل درفیلتراکتیوقدرت سه فازبرای حذف هارمونیکهاوجبران سازی توان راکتیوومتعادل سازی بارتحت ولتاژشبکه غیرایده ال ارائه شده است.روش پیشنهادی توسط نرم افزارmatlab/simulink شبیه سازی شده ونتایج شبیه سازی نشان می دهدکه رفتاردینامیکی سیستم کاملامطلوب   می باشد.

 

کلمات کلیدی- فیلترفعال قدرت ، جبران هارمونیکی ، متعادل سازی بار

/ 0 نظر / 14 بازدید