جبران باردرسیستم های توزیع توان الکتریکی بااستفاده از روش نمونه برداری لحظه

سیستم های توزیع توان الکتریکی بخش عمده ازسرمایه گذاری را درصنعت برق به خوداختصاص می دهندولذاازاهمیت خاصی برخوردارمی باشند. سیستم توزیع توان الکتریکی آن قسمت ازسیستم الکتریکی است که کلیه مشترکین رابه منبع قدرت بزرگ متصل می کند، دلیل اصلی به وجودآمدن سیستم قدرت الکتریکی بارها هستند.توزیع باربایدبه گونه ای باشدکه بتواندبه طورقابل قبولی بدون فیدر ،سرویس دهی شود. این مقاله یک روشی رابرای کنترل وتصحیح ضریب توان جریانهای نامتعادل در سیستم های قدرت الکتریکی توصیف می کند. دراین مقاله بارسه فازنامتعادل راباضریب توان        پس فازدرنظرگرفته وبااستفاده ازجبران کننده ایده ال آن رامتعادل نموده وضریب توان آن رابرابرواحد می سازیم.دراین روش جبرانسازی براساس ضریب های مختلف توان  وتعین سوسپتانس های جبران کننده براساس مقادیرلحظه ای جریانهای بار می باشد. نتایج  شبیه سازی درحوزه زمان بااستفاده از نرم افزارMATLAB-SIMULINKبدست آمده است .

/ 0 نظر / 7 بازدید