# کنترل_بدون_حسگر_،_عملکرددینامیک،_سنسورهای_اثر_هال