طراحی بخش کنترل وضعیت یک سیستم ترکیبی انرژی و کنترل وضعیت در مد گشتاور

 

چکیده: سیستم ترکیبی انرژی و کنترل وضعیت در سالهای اخیردارای نقش پررنگی در ماهواره های کوچک شده است. در این سیستم یک چرخ طیار دوتایی جایگزین باتریهای متداول ذخیره ی انرژی می شود، در حالی که به طور همزمان وضعیت ماهواره ی ارسالی از زمین نیز کنترل می شود. در مقالات قبلی هر چرخ طیار در مد سرعت کنترل شده است که به نظر می رسد به منظور کاهش حساسیت به خطای ماندگار گشتاور از این مد استفاده شده است اما دراین مقاله نشان داده می شود که این حساسیت چندان قابل توجه نبوده و حتی به جهت استفاده از مد گشتاور در کنترل وضعیت و ارتباط تنگاتنگ میان اعمال گشتاور و کنترل وضعیت این شیوه بسیار ملموس تر از روش کنترل سرعت است. در پایان تأثیر حالت ایده آل و غیرایده آل بر دقت کنترل وضعیت و سرعت چرخهای طیار مورد بررسی قرارمی گیرد. به جهت مشابهت روند طراحی قسمت مدیریت توان در دو مد کنترل سرعت و گشتاور تنها به طراحی قسمت کنترل وضعیت بسنده شده است.

واژه های کلیدی: کنترل وضعیت، ذخیره ی انرژی، چرخ طیار

/ 0 نظر / 25 بازدید